БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на дъски бичени от иглолистна дървесина с размери: 50х170-250х3000мм и 70х170-250х3000мм за ремонт на товарни вагони в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за 2015г.”. Публичната покана е публикувана под номер 9040742 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

Публична покана

Приложения към поканата:

1.Техническа спецификация за доставка на дъски бичени от иглолистна дървесина за ремонт на товарни вагони–Приложение № 1

2.Спецификация за доставка на дъски бичени от иглолистна дървесина-Приложение № 2

3.Образец на техническо предложение – Приложение № 3

4.Образец на ценово предложение – Приложение № 4

5.Проект на договор – Приложение № 5

6.Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 6

7.Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 7

8.Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 8

9.Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участие на подизпълнител – Приложение № 9

 

30.04.2015 г.

Протокол от работата на комисията

 

22.06.2015 г.

Договор № ОП-50/2015 г. от 05.06.2015 г.

Debug: ??x??