"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на "БДЖ – Товарни превози" ЕООД за срок от една година". Публичната покана е публикувана под номер 9039633 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

Публична покана

Приложения към поканата:

1.Проект на договор–Приложение № 1

2.Техническо задание – Приложение № 2

3.Образец на техническо предложение–Приложение № 3

4.Образец на ценова оферта–Приложение № 4

5.Методика за оценяване на офертите–Приложение № 5

6.Образци на декларации – Приложения № № 6,7 и 8

 

30.03.2015 г.

 

Протокол от 21.03.2015 г.

 

11.05.2015 г.

Договор № ОП-34/2015 г. от 27.04.2015 год.

Debug: ??x??