"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, ЕИК 175403856, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на автобус втора употреба за превоз на работници и служители в РЗ „Фериботен комплекс” на Бизнес център Варна при ПТП – Горна Оряховица”. Публичната покана е публикувана с ID 9034518 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки, на 23.10.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти: 03.11.2014 г. до 16:30 часа.

Място, дата и час за отваряне на офертите: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, 04.11.2014 г., 10:00 часа..


Публична покана

Приложения към публичната поканa

Debug: ??x??