„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за период от една година”, делима на 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Избор на изпълнител на застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна групова застраховка „Трудова злополука“ на до 845 броя работници и служители в „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, за едногодишен период”. Обособена позиция № 2 – „Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застраховка „Медицински разходи при заболяване и злополука за често пътуващи в чужбина лица, с осигурен асистанс” за до 178 служители в „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за едногодишен период”. Обособена позиция № 3 – „Имуществено застраховане на дълготрайни материални активи /ДМА/ - сгради, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за едногодишен период”.

Покана за представяне на оферти

Приложения

Разяснения по обособена позиция 1

Разяснения по обособена позиция 3

Debug: ??x??