Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на задължителна застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период

Покана за предоставяне на оферти

Приложения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Debug: ??x??