Избор на независими оценители за изготвяне на оценки на активи, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, необходими за определяне на начална цена при сключване на сделки на управление и разпореждане

Покана и приложения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

 

Debug: ??x??