Избор на независими оценители за изготвяне на оценки на активи, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, необходими за определяне на начална цена при сключване на сделки на управление и разпореждане

Покана за избор на оценители с приложения 

Съобщение за оттегляне нa поканата - 29.05.2019 г.

Debug: ??x??