Извършване на периодични прегледи на железопътни цистерни за превоз на опасни товари, собственост на "БДЖ-ТП" ЕООД, съгласно определенията в Правилника RID, с изключение на клас 2, за едногодишен период

Покана за представяне на оферти

Приложения

Съобщение за прекратяване на обществената поръчка

Debug: ??x??