Изготвяне на заявлени, регистрация и въвеждане в експлоатация на собствено водовземно съоръжение от подземни води за стопански цели с ПИ с ИНДТ № 5678.551.37, собственост на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД

Покана за представяне на оферти

Приложения

Debug: ??x??