Избор на независим оценител, който да изготви оценка за определяне на стойността, възложена съгласно част I, раздел 5 от БСО, на недвижими имоти и/или инвентар, намиращ се в имота – до 30 броя, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

Покана за представяне на оферти

Приложение

Debug: ??x??