Доставка на 2/два/ броя напреженови измервателни трансформатори за вътрешен монтаж в локомотиви, за търговско измерване на ел.енергията на борда на железопътните превозни средства, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, съгласно БДС EN 50 463 – x : 2012“

Покана за представяне на оферти

Приложения

Представени оферти

Debug: ??x??