С Решение № 7/01.06.2017 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открита процедура (публично състезание) по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Възстановяване чрез пренавиване на електрически двигатели за спомагателни машини в електрическите и дизел–електрически локомотиви, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, делима на 8 обособени позиции.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2017-0007
Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 22.06.2017 г., 16:45 часа.
Отваряне на офертите на публично заседание на 26.09.2017 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3
 1. Решение № 7 /01.06..2017 г. за откриване на процедура;
 2. Обявление за поръчка - комунални услуги;
 3. Указания към участниците за подготовка на офертата;
 4. Техническа спецификация и технически изисквания за “Възстановяване чрез пренавиване на електрически двигатели за спомагателни машини в електрически и дизел – електрически локомотиви, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – Приложение № 1;
 5. Проект на договор за обособени позиции от № 1 до № 8 - Приложение № 2;
 6. Образци от № 3, 5, 6,7, 10 и 11;
 7. Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ - Приложение № 4;
 8. Техническо предложение за обособени позиции от № 1 до № 8 - Приложения №№ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.8;
 9. Ценово предложение за обособени позиции от № 1 до № 8 - Приложения №№ 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 и 9.8;
 10. Решение № 5 /29.06.2017г. за прекратяване, публикувано на 29.06.2017 г.
 11. Обявление - резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка, публикувано на 12.07.2017 г.

 

Debug: ??x??