С Решение № 3/05.01.2018 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване чрез пренавиване на електрически двигатели за спомагателни машини в електрическите и дизел – електрически локомотиви, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, делима на 8 обособени позиции”, по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2018-0003

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 23.01.2018 г., 16:45 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 24.01.2018 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

  1. Решение № 3/05.01.2018 год. за откриване на процедура
  2. Покана за участие № 01-25-2-1/05.01.2018 г.
  3. Техническа спецификация за „Възстановяване чрез пренавиване на електрически двигатели за спомагателни машини в електрическите и дизел – електрически локомотиви, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД“ – Приложение № 1;
  4. Образци - от Приложение № 2 до Приложение № 10
  5. Проект на договор - Приложение № 11

30.01.2018 г.: Протокол № 1 от работата на комисията на 24.01.2018 г.

08.02.2018 г. Протокол № 2 от работата на комисията на 07.02.2018 г.

08.02.2018 г.Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

20.02.2018 г.: Доклад по чл. 60 от ППЗОП с протокол от преговорите

20.02.2018 г.: Решение № 8/20.02.2018 г. за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка

27.03.2018 г.Договор № 01-04-22/2018 г. от 19.03.2018 г., сключен с "БЕЛ-ЕЛЕКТРИК" ООД

27.03.2018 г. Обявление за възложена поръчка

21.11.2019 г. Обявление за приключване на договор 01-04-22/2018 г. от 19.03.2018 г.

 

 

 

 

 

Debug: ??x??