Съобщение за прекратяване избора на изпълнител на обособена позиция 1 - "Обици за талига БТ-6 от обществената поръчка за "Доставка на обици, цапфи и пружини за талига БТ-6 за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период". 30.04.2015

Решение за прекратяване

Решение № 1/30.04.2015 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД

Debug: ??x??