С Решение № 19/07.11.2017г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открита процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП с предмет:„Среден (заводски) ремонт на 30 броя товарни вагони Uacs (серия 932), собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД през 2017 г.”

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2017-0019

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 08.12.2017 г., 16:45 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 11.12.2017 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

1.Решение № 19/07.11.2017г. за откриване на процедура;

2. Обявление за поръчка - комунални услуги;

3.Указания за подготовка на заявление за предварителен подбор и на първоначална оферта;

4. Списък на 30 бр. товарни вагони тип Uacs за среден /заводски/ ремонт, собственост на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД - Приложение № 1;

5. Технически изисквания за извършване на среден /заводски/ ремонт на товарни вагони, тип Uacs за превоз на цимент - приложение № 2;

6.ЕЕДОП - Приложение № 3;

7. Проект на договор - Приложение № 4;

8. Приложения към проект на договор;

9. Образци на заявлението за участие;

10.Образци на документи за първоначална оферта.

Протокол № 1 от 11.12.17г., публикуван на 15.12.17г.;

Протокол по чл.55, ал.1 от ППЗОП, публикуван на 21.12.17г.;

Решение № 2 от 19.12.17г. за предварителен подбор, публикувано на 21.12.17г.;

Покана за представяне на първоначална оферта за участие в процедурата и провеждане на преговори, публикувана на 04.01.18г.;

Протокол № 2 от 25.01.2018г., публикуван на 14.02.18г.

Доклад по чл.60 от ППЗОП с протокол от преговорите, публикуван на 14.02.18г.;

Решение № 7 от 14.02.2018г. за класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка, публикувано на 14.02.18г.;

Договор № 01-04-16/27.02.18г., публикуван на 13.03.18г.;

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 13.03.18г.;

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 04.02.2019г.

Debug: ??x??