С Решение № 19 от 01.11.2018 г. .на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за откриване на процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП с предмет: „Среден (заводски) ремонт до 350 броя товарни вагона, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД през 2018 година”

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2018-0019

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 03.12.2018 г., 16:45 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 04.12.2018 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

 1. Решение № 19/01.11.2018 г. за откриване на процедура;

2. Обявление за поръчка - комунални услуги;

3.  Указания за подготовка на заявление за предварителен подбор и на първоначална оферта;

4.  Пономерен списък на 30 бр. товарни вагони тип „Z“ – Приложение № 1-1;

5.  Пономерен списък на 30 бр. товарни вагони тип „Uacs“ – Приложение № 1-2;

6.  Пономерен списък на 30 бр. товарни вагони тип „G“ – Приложение № 1-3;

7. Пономерен списък на 30 бр. товарни вагони тип „Uagpps“, без необходимост от преустройство на покривите им – Приложение № 1-4;

8. Пономерен списък на 30 бр. товарни вагони тип „Uagpps“, без необходимост от преустройство на покривите им – Приложение № 1-5;

9.  Пономерен списък на 50 бр. товарни вагони тип „Е“ с ресурс на колелата – Приложение № 1-6;

10. Пономерен списък на 50 бр. товарни вагони тип „Е“ с ресурс на колелата – Приложение № 1-7;

11. Пономерен списък на 50 бр. товарни вагони тип „Е“ с ресурс на колелата – Приложение № 1-8;

12. Пономерен списък на 50 бр. товарни вагони тип „Е“ без ресурс на колелата – Приложение № 1-9;

13.  Технически изисквания за извършване на среден (заводски) ремонт на товарни вагони тип Z за превоз на опасни товари, на които ревизионният срок на резервоарите не е изтекъл - Приложение № 2-1;

14.  Технически изисквания за извършване на среден (заводски) ремонт на товарни вагони тип Uacs за превоз на цимент - Приложение № 2-2;

15. Технически изисквания за извършване на среден (заводски) ремонт на товарни вагони тип G (серия 181) - Приложение № 2-3;

16.Технически изисквания за извършване на среден (заводски) ремонт на специализирани товарни вагони тип Uagpps, без преустройство на покривите им –Приложение № 2-4;

17.Технически изисквания за извършване на среден (заводски) ремонт на 150 броя товарни вагони тип Е (серия 540) с ресурс на колелата – Приложение № 2-5;

18.Технически изисквания за извършване на среден (заводски) ремонт на 50 броя товарни вагони тип Е (серия 540), без ресурс на колелата – Приложение № 2-6;

Нормативни документи: Правилник за среден ремонт на товарни вагони, Правилник за ремонт и изпитване на спирачните системи на подвижния жп състав на БДЖ (ПРИССПС), Инструкция за поддържане и ремонт на талига за товарни вагони БТ-6,  Инструкция за колооси на вагоните,Инструкция за вагонни лагери,Инструкция за преглед, ремонт и изпитване на тегличните съоръжения на вагоните,Единен договор за използване на товарни вагони AVV (GCU) и за обособени позиции № № 3, 4, 5 и 9 Общи технически условия ОТУ - 4 15/V Ремонт на колооси чрез преокомплектоване и Общи технически условия ОТУ - 2 11/ІV Колела за товарни и пътнически вагони

19.  Проект на договор - Приложения №№ 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 и 3-6;

Образци на документи за заявлението, както следва:

20.  Опис на представените документи, съдържащи се в заявлението - Приложение № 6;

21.  Заявление за участие – Приложение № 7;

22. еЕдинен европейски документ за обществени поръчки /еЕЕДОП/ - Приложение № 8;

Образци на документи за първоначалната оферта, както следва:

23.  Опис на представените документи, съдържащи се в първоначалната оферта - Приложение № 9;

24.  Технически предложения за обособени позиции от № 1 до № 9 - Приложения №№ 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8 и 4-9;

25.  Първоначални ценови предложения за обособени позиции от № 1 до № 9 - Приложения №№ 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8 и 5-9;

Образец на документ, който се представя при сключване на договорите:

26.  Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици — Приложение № 10;


Разяснение с рег. № 01-27-8-2/23.11.2018 г. на основание чл.33, ал.2 от ЗОП,публикувано на 23.11.2018 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 08.01.2019 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 14.02.2019 г.

Решение № 2/14.02.2019 г. за извършване на предварителен подбор, публикуван на 14.02.2019 г.

Покана № 01-27-8-20/26.02.2019 г. до "КОЛОВАГ" АД, Покана № 01-27-8-21/26.02.2019 г. до "ТРАКЦИЯ" АД, Покана № 01-27-8-20/26.02.2019 г. до "РЕМОТЕКС М" ООД, Покана № 01-27-8-23/26.02.2019 г. до "ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, Покана № 01-27-8-24/26.02.2019 г. до "РВП ИЛИЕНЦИ" ЕООД, публикувани на 26.02.2019 г.

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, публикувано на 03.04.2019 г.

Покана за провеждане на преговори, публикувана на 15.04.2019 г.

Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП с приложени протоколи, публикувани на 03.05.2019 г.

Решение № 11/03.05.2019 г. за определяне на изпълнител и прекратяване на обществена поръчка по обособени позиции, публикувано на 03.05.2019 г.

Обявление за прекратени обособени позиции № 1, № 3 и № 9, публикувано на 21.06.2019 г.

Договор № 01-04-29/17.06.2019 г. за обособена позиция № 7: „Среден (заводски) ремонт до 50 броя открити товарни вагона тип „Eaos” (серия 540..) с ресурс на колоосите, описани пономерно в Приложение № 1-7”, публикуван на 21.06.2019 г.

Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 7: „Среден (заводски) ремонт до 50 броя открити товарни вагона тип „Eaos” (серия 540..) с ресурс на колоосите, описани пономерно в Приложение № 1-7”, публикувано на 21.06.2019 г.

Договор № 01-04-40/08.08.2019г. с предмет: „Среден (заводски) ремонт до 30 броя специализирани товарни вагона тип „Uacs” (серия 932..) за превоз на цимент, описани пономерно в Приложение № 1-2”публикуван на 15.08.2019 г.

Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 2: „Среден (заводски) ремонт до 30 броя специализирани товарни вагона тип „Uacs” (серия 932..) за превоз на цимент, описани пономерно в Приложение № 1-2”, публикуван на 15.08.2019 г.

Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП с приложен протокол за обособени позиции № 6 и № 8, публикувани на 20.01.2020 г.

Решение № 1/20.01.2020 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, за обособени позиции № 6 и № 8, публикувано на 20.01.2020 г.

Договор № 01-04-18/26.03.2020г. с предмет:„Среден (заводски) ремонт до 50 броя открити товарни вагона тип „Eaos” (серия 540..) с ресурс на колоосите, описани пономерно в Приложение № 1-6”,публикуван на 03.04.2020 г.

Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 6:„Среден (заводски) ремонт до 50 броя открити товарни вагона тип „Eaos” (серия 540..) с ресурс на колоосите, описани пономерно в Приложение № 1-6”,публикуван на 03.04.2020 г.

Споразумение № 1 към договор № 01-04-18/26.03.2020г. с предмет:„Среден (заводски) ремонт до 50 броя открити товарни вагона тип „Eaos” (серия 540..) с ресурс на колоосите, описани пономерно в Приложение № 1-6”,публикувано на 03.04.2020 г.

Договор № 01-04-22/27.04.2020 г. с предмет:„Среден (заводски) ремонт до 50 броя открити товарни вагона тип „Eaos” (серия 540..) с ресурс на колоосите, описани пономерно в Приложение № 1-8”, публикуван на 27.04.2020 г. 

Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 8:„Среден (заводски) ремонт до 50 броя открити товарни вагона тип „Eaos” (серия 540..) с ресурс на колоосите, описани пономерно в Приложение № 1-8”,публикуван на 27.04.2020 г.

Обявление за приключил договор № 01-04-40/08.08.2019г., публикувано на 09.04.21г.;

Обявление за приключил договор № 01-04-18/26.03.20г., публикувано на 13.04.21г.;

Обявление за приключил договор № 01-04-29/17.06.19г., публикувано на 13.04.21г.

Решение № 14/25.10.2021 г. за прекратяване на обособена позиция № 4: „Среден (заводски) ремонт до 30 броя специализирани товарни вагони за превоз на гранулирани товари - тип U, (серия 933) без преустройство на покривите им, описани по номера в Приложение № 1-4” и за обособена позиция № 5: „Среден (заводски) ремонт до 30 броя специализирани товарни вагони за превоз на гранулирани товари - тип U, (серия 933) без преустройство на покривите им, описани по номера в Приложение № 1-5”, публикувано на 25.10.2021 г.

Обявление за прекратени обособени позиции № 4 и № 5 публикувано на 11.11.2021 г.

Обявление за приключил договор № 01-04-22/13.04.2020 г., публикувано на 19.07.22г.;

 

 

 

Debug: ??x??