С Решение № 8/11.07.2017 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открита процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Среден (заводски) ремонт на 30 броя вагони тип Z (серия 785 и 795) за превоз на опасни товари, собственост на „БДЖ-Товарни превози”ЕООД през 2017 г."

  1. Решение № 8/11.07.2017 г. за откриване на процедура;
  2. Обявление за поръчка - комунални услуги;
  3. Указания за подготовка на заявление за предварителен подбор и на първоначална оферта;
  4. Проект на договор за извършване на среден (заводски) ремонт - Приложения № 1;
  5. Технически изисквания за извършване на среден (заводски) ремонт на 30 броя товарни вагони тип Z за превоз на опасни товари – Приложение № 2, съдържащо Пономерно описание на вагоните тип Z за опасни товари и на допълн. дейности (Приложение 2.1) и Чертеж на буфер тип „А” (Приложение № 2.2);

6. Образци на документи за заявлението за участие от Приложение № 3 до Приложение № 9б;

7. Образци на документи за първоначалната оферта от Приложение № 10 до Приложение № 15;

на дата 24.07.2017 г.: Решение № 1/21.07.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.​​

Промяната на документацията е в следното: в редове под № 4,6 и 9 ​на Приложение № 2.1 към документацията и проекта на договора и в редове под № 4,6 и 9 на образеца на Ценовото предложение (Приложение № 15)

 

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2017-0008
Крайният срок за получаване на заявленията в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 10.08.2017 г., 17.08.2017 г.,16:45 часа
Отваряне на заявленията на публично заседание на 11.08.2017 г., 18.08.2017 г., в 11:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов"

14.09.2017 г. Протокол № 1 от 18.08.2017г.

28.09.2017 г.  Протокол № 2/26.09.2017 г.

28.09.2017 г. Протокол, с окончателните резултати от предварителния подбор

28.09.2017 г. Решение № 1/28.09.2017 г. за предварителен подбор

10.10.2017 г. Покана за предоставяне на пърночална оферта за участие в процедурата и провеждане на преговори

27.10.2017 г.: Доклад по чл. 60 от ППЗОП с протокол от преговорите

27.10.2017 г.: Решение № 11/27.10.2017 г. за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка

04.12.2017 г.Договор № 01-04-102 от 27.11.2017 г. с "КОЛОВАГ" АД

04.12.2017 г. Обявление за сключен договор

02.05-2018 г. Анекс № 1 от 02.05.2018 г. към Договор № 01-04-102 с "КОЛОВАГ" АД

15.10.2018 г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 

Debug: ??x??