С Решение №7/01.07.2019 г. на Управителя на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД се откри открита процедура със сключване на рамково споразумение по възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за три години"".Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки ( РОП) към Агенцията за обществени поръчки ( АОП ) е 01558-2019-0007

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) с уникален номер на поръчката (УНП) - 01558-2019-0007

1.Решение № 7/01.07.2019 г. за откриване на процедура (ID:919371 в РОП на АОП);

2.Обявление за поръчка - комунални услуги (ID: 919369 в РОП на АОП);

3. Указания за подготовка на оферта - публикувано на 04.07.2019 г.

4.Технически изисквания - публикувани на 04.07.2019 г.

5.Образци - публикувани на 04.07.2019 г.

6. еЕЕДОП - публикуван на 04.07.2019 г.

7.Проект на договор - публикуван на 04.07.2019 г.

8. Методика - публикувана на 04.07.2019 г.

9. До всички заинтересовани лица -публикувано на 12.07.2019г.

10. Протокол1,публикуван на 29.07.2019 г.

11.Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП,публикувано на 07.08.2019г.

12. Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП с приложения, публикуван на 19.09.19 г.

13. Решение за избор на изпълнители за сключване на рамково споразумение, публикувано на 19.09.19г.

14. Рамково споразумение № 01-04-58/23.10.2019г., публикувано на 28.10.2019г.

15. Обявление за възложена поръчка - комунални услуги,публикувано на 28.10.2019 г.

 

20.01.2020г.

1. Покана за участие,публикувана на 20.01.20 г.;

2. Приложение към поканата, публикувани на 20.01.20 г.;

3. Проект на договор, публикуван на 20.01.20г.;

4. Методика за оценка на офертите,публикувана на 20.01.20г.

 

5. Протокол 1,публикуван на 06.02.20 г.;

6. Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, публикувано на 14.02.20 г.

7.Доклад на основание чл. 103 от ЗОП, във вр. с чл. 60 от ППЗОП, публикуван на 09.03.20 г.

8. Решение за избор на изпълнител, публикувано на 09.03.20 г.

9. Договор 01-04-23/28.04.2020 г. - публикуван на 21.05.2020 г.

10. Обявление за сключен договор - публикувана на 21.05.2020 г.

11. Обявление за приключил договор № 01-04-23/28.04.2020 г. - публикувано на 30.06.2021 г.

09.09.20г.

1. Покана за участие,публикувана на 09.09.20г.;

2. Приложения към поканата, публикувани на 09.09.20 г.;

3. Проект на договор;

4. Методика за оценка на офертите;

5. Технически изисквания

6. Протокол,публикуван на 16.10.20 г.

7. Съобщение на основание чл. 57, ал. 4 от ППЗОП, публикувано на 05.11.20 г.

8. Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител на обществената поръчка, публикувано на 13.11.20г.

9. Доклад на основание чл.103, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 60 от ППЗОП, публикуван на 04.12.20г.

10. Решение за избор на изпълнител, публикувано на 04.12.20г.

11. Договор № 01-04-3/05.02.21г. - публикуван на 19.02.21г.

12. Обявление за сключен договор - публикувано на 19.02.21г.

13.Обявление за приключил договор № 01-04-3/05.02.2021 г. - публикувано на 28.03.2022 г.

14. Обявление за изменение (Поправка) на обявление за сключен договор - публикувано на 31.03.2022 г.

25.05.2022 г.

 1. Покана Рег. Номер 02-05-39/25.05.2022 г.
 2.  Методика за оценка на офертите

 3. Оферта - образец;

 4. Технически изисквания;

 5.  Ценово предложение - образец;

 6. Проект на договор.

 7. Протокол публикуван на 16.06.2022 г.

 8. Съобщение на основание чл.57, ал.4 от ППЗОП

 9. Утвърден Доклад по чл.103 ал 3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП, публикуван на 19.07.2022 г.

 10. Решение No 19 от 19.07.2022 г. за избор на Изпълнител, публикувано на 19.07.2022 г.

 11. Договор No 01-04-50/16.08.2022 публикуван на 02.09.2022

 12. Обявление за сключен договор - публикувано на 02.09.2022

 13. Обявление за приключен договор - публикувано на 21.11.2022

Debug: ??x??