С Решение №11/30.12.19 г. на Управителя и Прокуриста на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД се откри договаряне без предварителна покана по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сключване на договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", за срок от една година". Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки ( РОП) към Агенцията за обществени поръчки ( АОП ) е 01558-2019-0011.

Решение № 11/30.12.2019 г. за откриване на процедура, публикувано на 30.12.2019 г.

Договор № 01-04-26 (№ 11068/13.04.2020 г.), публикуван на 18.05.2020 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 18.05.2020 г.

Debug: ??x??