Решение № 24/14.12.2017г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за откриване на процедура на договаряне без предварителна покана за участие за :"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за период от пет години"

Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП, изх. № КСИ-227 от 08.12.2017г.

1. Решение за откриване на процедура № 24 от 14.12.17г.;

2. Спецификация № 4 от 14.12.17г.;

3. Проект на договор;

4. Образци

Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП, изх. № КСИ-227 от 22.12.2017г.

Сключен борсов договор № 16 от 10.01.2018г., № 01-04-3/17.01.18г.; публикувано на 22.01.18г.

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги, публикувано на 22.01.2018г.

 

Debug: ??x??