С Решение №9 от 03.09.2018г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Опазване на подвижен жп състав, превозвани товари и на имущество, собственост на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, чрез денонощна въоръжена физическа охрана, подпомагана с допълнителни технически системи за сигурност за период от пет години"

 

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки ( РОП) към Агенцията за обществени поръчки ( АОП ) е 01558-2018-0009

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 12.11.2018г.. 16:45 часа

Отваряне на офертите на публично заседание на 14.11.2018г.,10:00 часа, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3

 

1.Решение № 9 от 03.09.2018г.;

2. Социални и други специфични услуги - комунални услуги;

3. Условия за участие и указания към участниците за подготовка на офертата;

4. Спецификация на обектите - Приложение №1;

5. Технически изисквания за изпълнение на поръчката - Приложение № 2;

6. Методика за определяне комплексната оценка на офертите - Приложение № 3;

7. Проект на договор - Приложение № 4;

8. еЕЕДОП - Приложение № 5;

9. Техническо предложение - Приложение № 6;

10. Ценово предложение - Приложение № 7;

11. График за извършване на огледи - Приложение № 8;

12. Образци.

Разяснения изх. № 02-05-497 от 21.09.18г., публикувани на 21.09.18г.

Разяснения изх. № 02-05-499 от 25.09.18г., публикувани на 25.09.18г.

Протокол № 1 от 14.11.2018г., публикуван на 30.11.18г.;

Протокол № 2 от 28.11.2018г., публикуван на 14.12.18г.;

Протокол № 3 от 08.01.2019г., публикуван на 05.03.19г.;

Протокол № 4 от 11.03.2019г., публикуван на 09.10.19г.;

Протокол № 5 от 19.03.2019г., публикуван на 09.10.19г.;

Протокол № 6 от 03.04.2019г., публикуван на 09.10.19г.;

Протокол № 7 от 19.04.2019г., публикуван на 09.10.19г.;

Протокол № 8 от 14.05.2019г., публикуван на 09.10.19г.;

Протокол № 9 от 28.06.2019г., публикуван на 09.10.19г.;

Доклад на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60, ал.1 от ППЗОП, публикуван на 09.10.19г.;

Решение № 5 от 08.10.19г. за прекратяване на обществената поръчка, публикувано на 09.10.19г.;

Социални и други специфични услуги - комунални услуги, публикувано на 03.08.2020г.

Debug: ??x??