С Решение № 8 от 27.07.2018г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, делима на 14 обособени позиции

 

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2018-0008

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 20.08.2018г.. 16:45 часа

Отваряне на офертите на публично       заседание на 22.08.2018г.,10:00 часа, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3

1. Решение № 8 от 27.07.2018г.;

2. Обявление за поръчка - комунални услуги;

3. Условия за участие и указания към участниците за подготовка на офертата;

4. Спецификация за доставка на скрепителни материали за нуждите на ремонтната дейност във вагоноремонтните цехове и локомотивоните депа в "БДЖ- Товарни превози" ЕООД, групирани в 14 обособени позиции - Приложение № 1;

5. Техническо предложение - Приложение № 2;

6. Ценово предложение - Приложение № 3;

7. Проект на договор - Приложение № 4;

8. ЕЕДОП в електронен вид - Приложение № 5;

9. Образци.

Протокол № 1 от 22.08.2018г., публикуван на 18.09.2018г.;

Протокол № 2 от 02.10.2018г., публикуван на 18.10.2018г.;

Протокол на основание чл.181, ал.4 от ЗОП, публикуван на 23.10.18г.;

Решение № 6 от 24.10.2018г. за прекратяване на обществената поръчка, публикувано на 25.10.2018г.;

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 07.11.18г.

Debug: ??x??