С решение № 7/20.02.2018 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изделия от стомана за обезпечаване необходимостта на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2018 г., делима на 12 обособени позиции“

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2018-0007

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 14.03.2018 г., 16:45 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 15.03.2018 г., в 13:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

  1. Решение № 7 от 20.02.2018;
  2. Обявление за поръчка - комунални услуги;
  3. Приложения;
  4. Указания към участниците.

Разяснение № 01-23-6-3/09.03.2017 г. на основание чл. 180, ал.2 от ЗОП, публикувано на 09.03.2018 г.

Протокол № 1/15.03.2018 г., публикуван на 16.03.2018 г.

Протокол № 2/26.03.2018 г., публикуван на 17.04.2018 г.

Протокол № 3/27.04.2018 г., публикуван на 08.05.2018 г.

Съобщение, на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, публикувано на 22.05.2018 г.

Утвърден протокол на основание чл.181, ал.4 от ЗОП с приложени Притокол № 4 и № 5 от работата на комисията, публикувано на 05.06.2018 г.

Решение №15/05.06.2018г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществена поръчка, публикувано на 05.06.2018 г.

Решение № 4/05.06.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за прекратяване на процедурата по обособени позиции № 1, № 10 и № 11, публикувано на 05.06.2018 г.

Обявление за прекратени обособени позиции № 1, № 10 и № 11, публикувано на 17.07.2018 г.

Договор № 01-04-68/13.07.2018 г. за обособени позиции №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 12, публикувано на 17.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 17.07.2018 г.

Обявление за приключил договор № 01-04-68/13.07.2018 г., публикувано на 06.12.2018 г.

 

Debug: ??x??