С решение № 6/14.02.2018 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на 80 броя челни въздухоспирателни кранове G1" (40 броя леви и 40 броя десни) и 850 броя въздухоспирателни кранове G1¼” (425 броя леви и 425 броя десни) за 2018 г.”.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2018-0006

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 07.03.2018 г., 16:45 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 08.03.2018 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

1.Решение № 6 от 14.02.2018 г.за откриване на процедура

2. Обявление за поръчка комунални услуги

3. Указания и образци

4. Проекто-договор Приложение № 10

5.Протокол № 1 публикуван на 14.03.2018 г.

6.Съобщение за отваряне на ценови предложения публикувано на 14.03.2018 г.

7.Протокол № 2 - публикуван на 27.03.2018 г.

8. Протокол на основание чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбора на участниците , разглеждането, оценката на офертите и класирането на участниците - публикуван на 29.03.2018 г.

9. Решение №9/29.03.2018 г. за избор на изпълнител - публикувано на 29.03.2018 г.

10. Договор № 01-04-45/14.05.2018 г. - публикуван на 30.05.2018 г.

11. Обявление за възложена поръчка публикувано на 30.05.2018 г.

12. Обявление за приключил договор публикувано на 09.01.2019 г.

Debug: ??x??