С Решение № 6 от 25.03.2020г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД и Прокуриста на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет: "Доставка на 10 000 000 литра дизелово гориво за трафични нужди на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за период от три години".

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП ) към Агенцията за обществени поръчки  (АОП ) е 01558-2020-0006

1. Решение за откриване на процедурата № 6 от 25.03.2020 г.;

2. Спецификация № 1 от 25.03.2020г.;

3. Проект на договор;

4. Образци.

Сключен борсов договор № 788 от 02.07.20г., № 01-04-37/09.07.20г., публикуван на 23.07.20г.;

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 23.07.20г.

Debug: ??x??