С решение № 5/22.01.2018 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на големи зъбни колела /ГЗК/ за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46000, малки зъбни колела /МЗК/ за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 43 и 45 и малки зъбни колела /МЗК/ за колоосните редуктори на дизелелектрически локомотиви серия 07 за нуждите на ремонтната дейност в „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД“

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2018-0005

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 12.02.2018 г., 16:45 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 13.02.2018 г., в 13:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

 1. Решение № 5 от 22.01.2018 г. за откриване на процедура
 2. Обявление за поръчка комунални услуги
 3. Указания към участниците
 4. Приложения
 5. Разяснение на основание чл.180, ал.1 от ЗОП - публикувано на 25.01.2018 г.
 6. Разяснение на основание чл.180, ал.1 от ЗОП - публикувано на 02.02.2018 г.
 7. Протокол № 1/13.02.2018 г. от работата на комисията - публикуван на 26.02.2018 г.
 8. Протокол № 2/07.03.2018 г. от работата на комисията - публикувано на 20.04.2018 г.
 9. Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения - публикувано на 20.04.2018 г.
 10. Съобщение за отмяна на часа и дата за отваряне на ценовите предложения - публикувано на 23.04.2018г.
 11. Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения - публикувано на 11.05.2018г.
 12. Протокол № 3 /16.05.2018г. от работата на комисията - публикуванo на 14.06.2018г.
 13. Протокол по чл. 181, ал. 4 от работата на комисията - публикувано на 14.06.2018г.
 14. Решение 16 / 14.06.2018г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка - публикувано на 14.06.2018г.
 15. Договор № 01-04-70/23.07.2018 за обособени позиции 4 и 5 - публикувано на 23.08.2018г.
 16. Договор № 01-04-72/30.07.2018 за обособена позиция 3 - публикувано на 23.08.2018г.
 17. Договор № 01-04-75/08.08.2018 за обособена позиция 1 и 2 - публикувано на 23.08.2018г.
 18. Обявление за възложена поръчка-комунални услуги - публикувано на 23.08.2018г.
 19. Обявление за приключване на договор № 01-04-70 за обществена поръчка - публикувано на 16.04.2019г.
 20. Обявление за приключване на договор № 01-04-72 за обществена поръчка - публикувано на 16.04.2019г.
 21. Обявление за приключване на договор № 01-04-75 за обществена поръчка - публикувано на 16.04.2019г.
Debug: ??x??