С Решение № 5 от 27.02.2020г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД и Прокуриста на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на контактни елементи за Автотрансформаторния тягов превключвател (избирачите на степени) в електрическия ТПС и силови електрически включватели при електрическите и дизеловите локомотиви за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”, делима на 12 обособени позиции.

 

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2020-0005Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 24.03.2020г., 16:45ч.Отваряне на офертите на публично заседание на 25.03.2020г., 10:00ч., гр. София, ул."Иван Вазов" № 3

1. Решение № 5 от 27.02.2020г.;

2. Обявление за поръчка - комунални услуги;

3. Условия за участие и указания към участниците за подготовка на офертата;

4. Техническа спецификация - Приложение № 1;

5. Технически изисквания - Приложение № 2;

6. Техническо предложение - Приложение № 3.1 ÷ 3.12;

7.Ценово предложение - Приложение № 4.1 ÷ 4.12;

8. Проект на договор - Приложение № 5;

9. Методика на комплексна оценка на офертите - Приложение № 6;

10. ЕЕДОП в електронен вид - Приложение № 7;

11. Чертежи - Приложение № 8;

12. Образци

Протокол № 1, публикуван на 21.05.20г.;

Протокол № 2, публикуван на 21.05.20г.;

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, публикувано на 09.06.20г.

Протокол № 3, публикуван на 12.08.20 г.

Протокол № 4, публикуван на 12.08.20 г.

Прокол на основание чл.181, ал.4, публикуван на 12.08.20 г.

Решение №7/12.08.20г. за класиране и избор на изпълнител,публикувано на 12.08.20 г.

Договор № 01-04-68/21.09.20г. за обособена позиция № 2 и № 3, публикуван на 19.10.20г.

Договор № 01-04-71/25.09.20г. за обособени позиции №№ 1, 4, 5, 6 и 8, публикуван на 19.10.20г.

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 19.10.20г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 21.06.2021г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 21.06.2021г.

Debug: ??x??