С Решение № 4/08.01.18г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ползване на общо обезпечение на външно на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД предприятие при поставяне на товари под режим митнически транзит за превози на стоки под митнически контрол и надзор от български пристанища и от гара Варна фериботна с вътрешна товарителница обр. КПМ-Т или с товарителница СМГС”.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2018-0004

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 30.01.2018 г., 16:45 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 31.01.2018 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

  1.  Решение № 4/08.01.18г. за откриване на процедура;

2. Обявление за поръчка-комунални услуги;

3. Условия за участие и указания към участниците за подготовка на офертата;

4. Минимални изисквания към участниците - Приложение № 1;

5. Проект на договор - Приложение № 4;

6. ЕЕДОП - Приложение № 5;

7. Техническо предложение - Приложение № 2;

8. Ценово предложение - Приложение № 3;

9. Образци.

Протокол от 31.01.18г., публикуван на 22.02.18г.;

Решение № 2/21.02.18г., публикувано на 22.02.18г.;

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 19.03.18г.

 

Debug: ??x??