С Решение № 4/ 14.02.2020г. на Управителя и Прокуриста на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД се откри процедура на пряко договаряне по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на природен газ за отопление на Локомотивните депа Русе, Бургас и Вагоноремонтен Цех Мездра при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, чрез ежегодно заявяване на необходимите количества природен газ, за период от 3 години, делима на 3 обособени позиции”- Обособена позиция №1 - Доставка на природен газ за отопление на локомотивно депо Русе, за период от 3 години; Обособена позиция №2 - Доставка на природен газ за отопление на локомотивно депо Бургас, за период от 3 години;Обособена позиция № 3 - Доставка на природен газ за отопление на ВРЦех Мездра, за период от 3 години.

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2020-0004

1. Решение № 4 /14.02.2020г. за откриване на процедура - публикувано на 14.02.2020г.

Debug: ??x??