С Решение № 3/07.02.2019г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открита процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет: "„Доставка на 435 000 литра газьол за отопление за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за срок от три години”

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2019-0003

1. Решение за откриване на процедурата № 3 от 07.02.2019г;

2. Спецификация № 1 от 07.02.2019г.;

3.Проект на договор с приложения;

4. Образци;

Борсов договор № 345 ( № 01-04-22/11.04.19г. ), публикуван на 08.05.19г.;

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 08.05.19г.

Обявление за приключил договор № 01-04-22/11.04.2019 г., публикувано на 23.03.2023 г.

Debug: ??x??