С Решение № 22/29.12.2016 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открита процедура (открита процедура по реда на чл. 133 от ЗОП), за сключване на рамково споразумение, с предмет: „Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за период от 3 години”. Вътрешен конкурентен избор за първата година от сключено рамково споразумение.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е: 01558-2016-0018

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е: 02.02.2017 г.

Отваряне на офертите на публично заседание на дата 09.02.2017г., в 13:00 часа, на адрес: гр. София - 1080, ул. "Иван Вазов" №3, „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

Документацията съдържа:

  1. Решение № 22/29.12.2016 г. за откриване на процедура, публикувано в РОП към АОП с ID:764854 на дата 03.01.2017 г.;
  2. Обявление за поръчка - комунални услуги, публикувано в РОП към АОП с ID: 764857  на дата 03.01.2017 г. и в ОВЕС с референтен номер: 2016/S 253-466337 от дата 31.12.2016 г. на интернет страницата на TED.
  3. Условия за участие и указания за изготвяне на офертите;
  4. „Техническа спецификация за доставка на чугунени калодки тип Р10 (документ № ТО-ТС-03.09.01-2013/01) за „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”, ведно с приложение № 1 към нея – чертеж представящ изискванията на Възложителя за формата, размерите и допуските на стоманената вложка на калодки тип Р10-250 и Р10-320- Приложение № 1 към документацията;
  5. Процедура за издаване на разрешение (документ № ТО-ПР-04.09.01-2013/01)- за допускане на чугунени калодки за използване в ПЖПС, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ- Товарни превози” ЕООД” - Приложение № 2 към документацията;
  6. Проект на Рамково споразумение- Приложение № 14 към документацията.

7. Образци на Приложения към документацията.

дата: 07.03.2017 г.: Протокол № 1/10.02.2017г. и Протокол № 2/07.03.2017 г. от дейността на комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП.

дата: 29.03.2017 г. Протокол № 3/16.03.2017 г. от работата на комисията

дата: 03.04.2017 г. Протокол № 4/03.04.2017 г. от работата на комисията

дата 05.04.2017 г. Протокол № 5/05.04.2017 г. от работата на комисията

дата 05.04.2017 г. Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

дата 12.04.2017 г.Протокол № 6/10.04.2017 г. от работата на комисията

дата 13.04.2017 г. Доклад от дейността на комисията, утвърден от Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД

дата 13.04.2017 г. Решение №3/13.04.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител

дата 22.05.2017 г. Споразумение № 01-04-21/05.05.2017 г.

дата 03.06.2017 г. Обявление за възложена поръчка публикувано  в OB на ЕС: 2017/S 106-213616 и на дата 05.06.2017 г. в РОП към АОП с ID: 789816


Вътрешен конкурентен избор за първата година от сключено рамково споразумение

дата 22.05.2017 г.: Покана № 01-24-1-11/22.05.2017 г..

Образци - от Приложение № 1 до Приложение № 9

Проект на договор - Приложение № 10

дата 08.06.2017 г.: Доклад с приложени протоколи от дейността на комисията

дата 08.06.2017 г.: Решение № 6/08.06.2017 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за определяне на изпълнител

дата 10.07.2017 г.: Договор № 01-04-49/23.06.2017 г., сключен с "ЧУГУНОЛЕЕНЕ-ПЪРВОМАЙ" АД

дата 24.07.2017 г. Обявление за възложена поръчка публикувано  в РОП към АОП с ID: 797340 и на дата 25.07.2017 г. OB на ЕС: 2017/S-140-


Вътрешен конкурентен избор за втората година от сключено рамково споразумение от дата 22.05.2017г.

Покана № 02-05-69/12.02.2018г., публикувано на 12.02.2018г.

Приложения, публикувано на 12.02.2018г. 

Протокол 1 / 22.02.2018г., публикувано на 27.02.2018г.

Протокол 2 /09.03.2018г., публикувано на 16.03.2018г.

Протокол от проведени преговори, публикувано на 30.03.2018г.

Доклад за резултатите от работата на комисията, публикувано на 30.03.2018г.

Решение 11/30.03.2018г за определяне на изпълнител на поръчката, публикувано на 30.03.2018г

Договор ОП 01-04-36/20.04.2018г., публикувано на 02.05.2018г.

 

Debug: ??x??