С Решение № 20 от 17.12.2018г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, делима на 14 обособени позиции

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2018-0020

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 11.01.2019г. 16:45 часа 

Отваряне на офертите на публично заседание на 14.01.2019г.,10:00 часа, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3.


1. Решение № 20 от 17.12.2018г.;

2.Обявление за поръчка - комунални услуги;

3. Условия за участие и указания към участниците за подготовка на офертата;

4.„ Спецификация за доставка на скрепителни материали за нуждите на ремонтната дейност във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа в „БДЖ-Товарни превози” ЕООД”, групирани в 14 обособени позиции – Приложение № 1;

5. Техническо предложение  - Приложение № 2;

6. Ценово предложение - Приложение № 3;

7. Проект на договор - Приложение № 4;

8.ЕЕДОП в електронен вид - Приложение № 5;

9. Образци

Протокол № 1 от 14.01.2019г., публикуван на 01.02.2019г.;

Протокол № 2 от 04.02.2019г., публикуван на 25.02.2019г.;

СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 26.02.2019г.]

Протокол № 3 от 01.03.2019г., публикуван на 12.04.2019г.;

Протокол на основание чл.181, ал.4 от ЗОП, публикуван на 12.04.2019г.;

Решение № 10 от 12.04.2019г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител, публикувано на 12.04.2019г.;

Договор № 01-04-27/27.05.2019г., публикуван на 21.06.2019г.;

Приложение към договор № 01-04-27/27.05.2019г., публикувано на 21.06.2019г.;

Приложение към договор № 01-04-27/27.05.2019г., публикувано на 21.06.2019г.;

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 21.06.2019г.;

Обявление за приключил договор № 01-04-27/27.05.19г., за об. поз. № 1, публикувано на 19.11.19г.;

Обявление за приключил договор № 01-04-27/27.05.19г., за об. поз. № 2, публикувано на 19.11.19г.;

Обявление за приключил договор № 01-04-27/27.05.19г., за об. поз. № 3, публикувано на 19.11.19г.;

Обявление за приключил договор № 01-04-27/27.05.19г., за об. поз. № 4, публикувано на 19.11.19г.;

Обявление за приключил договор № 01-04-27/27.05.19г., за об. поз. № 5, публикувано на 19.11.19г.;

Обявление за приключил договор № 01-04-27/27.05.19г., за об. поз. № 6, публикувано на 19.11.19г.;

Обявление за приключил договор № 01-04-27/27.05.19г., за об. поз. № 7, публикувано на 19.11.19г.;

Обявление за приключил договор № 01-04-27/27.05.19г., за об. поз. № 8, публикувано на 19.11.19г.;

Обявление за приключил договор № 01-04-27/27.05.19г., за об. поз. № 9, публикувано на 19.11.19г.;

Обявление за приключил договор № 01-04-27/27.05.19г., за об. поз. № 10, публикувано на 19.11.19г.;

Обявление за приключил договор № 01-04-27/27.05.19г., за об. поз. № 11, публикувано на 19.11.19г.;

Обявление за приключил договор № 01-04-27/27.05.19г., за об. поз. № 13, публикувано на 19.11.19г.;

 

 

Debug: ??x??