С Решение № 2 от 03.01.2018г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД е открита процедура на договаряне без обявление по ЗОП /отм./ с предмет: "Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за 2018 година", за четвъртата година от действието на рамково споразумение № ОП-100/2015 г. от 04.12.2015 г.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2018-0002

1. Решение № 2 /03.01.2018г. за откриване на процедурата,с ID № 822334 на АОП;

2. Покана за участие до "СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ" ЕООД;

3. Покана за участие до "ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД;

4. Указания за подготовка на офертата за участие в процедурата и провеждане на договарянето;

5. Образци от Приложение № 4 до Приложение № 13;

6. Проекто-договор;

7. Списък на населените места, в които има правоимащ персонал на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД;

8. Съобщение за отваряне на офертите и провеждане на договарянето; публикувано на 16.01.18г.

9. Доклад на комисията по чл.92а, ал.5 от ЗОП, публикуван на 31.01.18г.;

10. Решение № 3/31.01.18г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на общестената поръчка, публикувано на 31.01.18г.;

Договор № 01-04-14/20.02.2018г., публикуван на 28.02.2018г.;

Информация за сключен договор от Възложител по чл.7, т.5 или т.6 от ЗОП, публикувана на 28.02.18г.;

Информация за освобождаване на гаранции за участие;

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 28.06.2019г.

 

Debug: ??x??