С Решение № 18 от 26.10.2018г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открита процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет: "Доставка на масла и греси за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за период от три тодини".

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2018-0018

1. Решение за откриване на процедурата № 18 от 26.10.2018г.,

2. Спецификация № 1 от 26.10.2018г.;

3. Проект на договор с приложения;

4. Образци

Борсов договор 925 /01-04-121/20.12.2018г./, публикуван на 03.01.2019г.;

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 03.01.2019г.

Обявление за приключил договор  № 01-04-121/20.12.2018г., публикувано на 13.02.2022 г.;

Debug: ??x??