С Решение № 14 от 11.10.2018г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открита процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП с предмет:„Извършване на капитален ремонт на електрически локомотиви 46013 и 46040, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма през 2018 г.”

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки   (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2018-0014Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 14.11.2018г.. 16:45 часа Отваряне на офертите на публично заседание на 15.11.2018г.,10:00 часа, гр. София, ул. "Иван Вазов" №3

1. Решение № 14 от 11.10.2018г. за откриване на процедурата;

2. Обявление за поръчка - комунални услуги;

3. Условия за участие и указания към участниците за подготовка на заявлението за предварителен подбор и първоначална оферта;

 4. Норми за разход на труд за задължителните ремонтни операции при капитален ремонт на електрически локомотиви серия 46000, съгласно Правилник за основен /подемен и капитален/ ремонт на електрически локомотиви серия 46000 – ТП_ПЛС 129/15- Приложение №1;

5. Спецификация на части, възли и материали, подлежащи на задължителна смяна при извършване на капитален ремонт на електрически локомотиви серия 46000, съгласно Правилник за основен ремонт /подемен и капитален/ ремонт на електрически локомотиви серия 46000 – ТП_ПЛС 129/15 - Приложение № 2;

6. Технически условия за извършване на капитален ремонт на електрически локомотиви 46013 и 46040 – Приложение №3;

7. Минимални изисквания към кандидатите/участниците за доказване на техническите възможности и квалификация за изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 4;

8. Проект на договор - Приложение № 5;

9.еЕЕДОП - Приложение № 6;

10.Образци на заявление за участие;

11. Образци на документи за първоначална оферта.

Протокол № 1 от 15.11.2018г., публикуван на 22.11.2018г.;

Протокол № 2 от 07.12.2018г., публикуван на 13.12.2018г.;

Протокол по чл.55, ал.1 от ППЗОП, публикуван на 17.12.2018г.;

Решение № 3 от 17.12.2018г. за предварителен подбор, публикувано на 17.12.2018г.;

Покана за представяне на първоначална оферта за участие в процедурата и провеждане на преговори, публикувана на 02.01.2019г.;

Протокол № 3 от 18.01.19г., публикуван на 11.02.19г.;

Доклад по чл.60 от ППЗОП с протокол от преговорите, публикуван на 11.02.19г.;

Решение № 4 от 11.02.19г. за класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка, публикувано на 13.02.2019г.;

Договор № 01-04-23/23.04.19г., публикуван на 17.05.19г.

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 17.05.19г.;

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 19.11.2021г.

 

Debug: ??x??