С решение на № 17/25.10.2017г на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:„Доставка на резервни части за лостова спирачна система за обезпечаване необходимостта на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за едногодищен период”.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2017-0017

1. Решение № 17 /25.10.2017г. за откриване на процедура.

2. Обявление за поръчка - комунални услуги.

3. Документация за участие.

4. Разяснение изх. № 01-23-10-3/14.11.2017г. на основание чл. 180 от ЗОП, публикувано на 14.11.2017г.

5. Протокол № 1 /16.11.2017г. от работата на комисията, публикувано на 23.11.2017г.

6. Протокол № 2 / 04.12.2017г. от работата на комисията, публикувано на 04.12.2017г.

7. Съобщение за отваряне на ценови параметри, публикувано на 04.12.2017г.

8. Протокол № 3 / 08.12. 2017г., публикувано на 14.12.2017г.

9. Протокол от 12.12.2017г. за работата на комисията, публикувано на 14.12.2017г.

10. Решение № 12 /14.12.2017г., публикувано на 14.12.2017г.

11. Договор № ОП-01-04-124/29.12.2017г., публикувано на 8.01.2018г.

12. Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 8.01.2017г.

13. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 13.12.2018г.

Debug: ??x??