С Решение № 2 / 05.02.2020г. на Управителя и Прокуриста на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Ремонт на товароподемни кранове, използвани в структорите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД.

 

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2020-0002Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 04.03.2020 г., 16:45 часа.Отваряне на офертите на публично заседание на 05.03.2020г., в 11:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3
  1. Решение № 2 / 05.02.2020г. за отктриване на процедурата - публикувано на 05.02.2020г.
  2. Обявление за поръчка - комунални услуги публикувано на 05.02.2020г.
  3. Указания за подготовка на офертатапубликувано на 05.02.2020г.
  4. Приложение № 1 - Списък на повдигателните съоръжения за ремонт на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД - публикувано на 05.02.2020г.
  5. Приложение № 2 - Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите и професионални възможности за изпълнение на обществената поръчка - публикувано на 05.02.2020г.
  6. Приложение № 3 - Методика и критерии за оценка на офертите за изпълнение на обществената поръчка - публикувано на 05.02.2020г.
  7. Приложение № 4 - Проект на договорпубликувано на 05.02.2020г.
  8. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки /еЕЕДОП/ - публикувано на 05.02.2020г.
  9. Образци - публикувано на 05.02.2020г.
  10. Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП - публикувано на 18.03.2020г.

 

Debug: ??x??