Решение № 15/06.10.2017г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за откриване на процедура публично състезание с предмет: „Ремонт и цялостно възстановяване на три броя ротори от Генераторна група ( Главен генератор - ГГ + Спомагателен генератор - СГ) на дизел - електрически локомотив серия 06-000” за период от една година”.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2017-0015

1. Решение № 15/06.10.2017г.  за откриване на процедура публично състезание; 

2  Обявление за поръчка - комунални услуги;

3. Минимални изисквания към участниците;

4. Технически изисквания;

5. ТП_ПЛС 226/15 Правилник за подемен ремонт на дизел-електрически локомотиви;

6.Чертеж № L1-89 P  - намотка СГ;

7.Чертеж № L1-343 -  роторна звезда СГ;

8.Чертеж № L1-141 - колекторни връзки;

9.Чертеж № ML1-19 - спомагателен генератор (СГ);

10.Чертеж № L1-30 - колектор на ГГ;

11.Чертеж № LO-263 P - главен генератор (ГГ);

12.Чертеж № MLO-3 - намотка ГГ;

 13.Чертеж № LO-320 P - ротор ГГ + СГ; 

14. Документация за участие в процедура публично състезание.

Протокол от 31.10.2017г., утвърден от управителя на "БДЖ-ТП" ЕООД, публикуван на 07.11.2017г.;

Решение за прекратяване на процедура публично състезание, публикувано на 07.11.2017г.

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги, публикувано на 10.11.2017г.

Debug: ??x??