С решение № 12/12.09.2018г. на управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри процедура на пряко договаряне по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт и цялостно възстановяване на три броя ротори от Генераторна група ( Главен генератор - ГГ + Спомагателен генератор - СГ) на дизел - електрически локомотив серия 06-000 за период от една година".

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2018-0012Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 07.10.2018г. 16:45 часаОтваряне на офертите на публично заседание на 08.10.2018г.,10:00 часа, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3.

1. Решение № 12/12.09.2018г. за откриване на процедура.

2. Покана за участие № 01-25-4-1/12.09.2018г.

3. „Правилник за подемен ремонт на дизел - електрически локомотив серия 06 – 000” – ТП_ПЛС 226/15(§294 ÷ §312 ).

4. Технически изисквания.

5. Минимални изисквания към участниците.

6. Чертеж № L1-89 P - намотка СГ.

7. Чертеж № L1-343 - роторна звезда СГ .

8. Чертеж № L1-141 - колекторни връзки.

9. Чертеж № ML1-19 - спомагателен генератор (СГ).

10. Чертеж № L1-30 - колектор на ГГ.

11. Чертеж № LO-263 P - главен генератор (ГГ) .

12. Чертеж № MLO-3 - намотка ГГ .

13. Чертеж № LO-320 P - ротор ГГ + СГ .

14. Образци към документацията - Приложение № 1-7.

15. еЕЕДОП за участие - Приложение № 2.

16. Проект на договор - Приложение № 6.

17. Протокол № 1/08.10.2018г., публикуван на 30.10.2018г.

18. Протокол № 2/03.12.2018г., публикуван на 06.12.2018г.

19. Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, публикувано на 06.12.2018г.

20. Протокол № 3/11.12.2018г, публикувано на 04.01.2019г.

21. Протокол от 11.12.2018г от проведени преговори на основаие чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, публикувано на 04.01.2019г. 

22. Доклад за работата на комисията от 03.01.2018г., публикувано на 04.01.2019.г.

23. Решение №1/04.01.2019г. за избор на изпълнител на обществена поръчка, публикувано на 04.01.2019г.

24. Договор 01-04-8/20.02.2019г., публикувано на 05.03.2019г..

25. Обявление възложена поръчка, публикувано на 12.03.2019

26. Обявление за приключване на договор № 01-04-8/20.02.2019 г., публикувано на 22.08.2022

Debug: ??x??