С Решение № 11/16.08.2017 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: "Разработване на втори етап на "Система за планиране и управление на ресурсите-товарни превози"

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2017-0011

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 20.09.2017 г., 16:45 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 21.09.2017 г., в 09:30 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

  1. Решение № 11/16.08.2017 г. за откриване на процедура с пълномощно;

  2. Обявление за поръчка - комунални услуги;

  3. Указания към участниците за подготовка на офертата;

  4. Техническа спецификация за разработване на 2-ри етап на „Система за управление и планиране на ресурсите - товарни превози” – Приложение № 1;

  5. Методика за оценка на офертите – Приложение № 2;

  6. Проект на договор – Приложение № 3;

  7. Образци от Приложение № 4 до Приложение № 14 включително

дата: 18.09.2017 г. Решение № 8/18.09.2017 г. за прекратяване на процедурата

дата: 07.10.2017 г. Обявление за прекравяне на обществената поръчка

 

 

Debug: ??x??