С Решение № 10/09.06.2020 г. на Управителя и Прокуриста на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открито публично състезание по ЗОП с предмет: "Провеждане на годишен технически преглед на повдигателните съоръжения, съоръженията под налягане и газоразпределителни инсталации и осъществяване на aбонаментно сервизно обслужване и поддържане на повдигателни съоръжения, използвани в „БДЖ-Товарни превози” ЕООД от лицензирани лица, получили удостоверение за това от председателя на ДАМТН, за срок от една година".

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2020-0010Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 06.07.2020 г., 16:45 часа.Отваряне на офертите на публично заседание на 07.07.2020г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

 

1.Решение за откриване на процедура, публикувано на 09.06.2020г.;

2. Обявление за поръчка, публикувано на 09.06.2020г.;

3. Указания за документация на поръчката, публикувани на 09.06.2020г.;

4.Технически изисквания за извършване на технически преглед на повдигателните съоръжения и съоръженията под налягане, използвани в структурните звена на "БДЖ-ТП" ЕООД, публикувани на 09.06.2020г.;

За обособена позиция № 2

5.  Списък на необходимите съоръжения с повишена опасност за 2020г. на ПТП-София-Пр. №1, публикувани на 09.06.2020г.;

6.Списък на необходимите съоръжения с повишена опасност за 2020г. на ПТП-Пловдив - Пр. № 2 , публикувани на 09.06.2020г.;

7.Списък на необходимите съоръжения с повишена опасност за 2020г. ПТП-ГО - Пр. № 3, публикувани на 09.06.2020г.;

8.Минимални изисквания за годишен технически преглед на на повдигателните съоръжения и съоръженията под налягане, използвани в структурните звена на "БДЖ-ТП" ЕООД, публикувани на 09.06.2020г.;

9.Технически изисквания за извършване на абонаментно сервизно обслужване и поддържане/ремонт/, на повдигателни съоръжения собственост на "БДЖ-ТП" ЕООД съгласно изискванията на чл. 53 от Наредбата за безопасната експлоатация и техн.надзор на повдигателни съоръжения,публикувани на 09.06.2020г.;

За обособена позиция № 3

10.Списък на необходимите повдигателни съоръжения за 2020г. на ПТП-София-Пр. № 1,публикувани на 09.06.2020г. ;

11.Списък на необходимите повдигателни съоръжения за 2020г. на ПТП-Пловдив-Пр. № 2,публикувани на 09.06.2020г. ;

12.Списък на необходимите повдигателни съоръжения за 2020г. на ПТП-Горна Оряховица-Пр. №3,публикувани на 09.06.2020г.;

13.Минимални изисквания за абонаментно сервизно обслужване и поддържане на повдигателни съоръжения, използвани в структурните звена на "БДЖ-ТП" ЕООД, публикувани на 09.06.2020г.;

14. Образец № 1, публикуван на 09.06.2020г.;

15.ЕЕДОП- Образец № 2, публикуван на 09.06.2020г.;

16. Техническо предложение-Образец № 3.2-3.3, публикувани на 09.06.2020г.;

17. Ценово предложение -Образец № 4.2-4.3, публикувани на 09.06.2020г.;

18. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – Образец № 5, публикувана на 09.06.2020г.;

19.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 6, публикувана на 09.06.2020г.;

20.Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - Образец № 7, публикувана на 09.06.2020г.;

21. Проект на договор- Приложение № 4.2, публикуван на 09.06.2020г.;

22. Проект на договор- Приложение № 4.3, публикуван на 09.06.2020г.

До заинтересованите лица

23.Разяснения - публикувани на 22.06.2020 г.

Протокол № 1/07.07.2020г., публикуван на 23.07.2020г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения, публикувано на 10.08.2020г.

Протокол на основание чл.181, ал.4 от ЗОП, публикуван на 03.09.2020г.

Протокол № 2/03.08.2020г., публикуван на 03.09.2020г.

Протокол № 3/13.08.2020г., публикуван на 03.09.2020г.

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител за обществена поръчка №8/03.09.2020г., публикувано на 03.09.2020г.

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги, публикувано на 23.10.2020г.

Договор № 01-04-69/25.09.2020г., публикуван на 23.10.2020г.

Договор № 01-04-73/30.09.2020г., публикуван на 23.10.2020г.

Анекс към договор № 01-04-69/25.09.20г., публикуван на 29.10.21г.;

Анекс към договор № 01-04-73/30.09.20г., публикуван на 29.10.21г.;

Обявление за изменение към договор № 01-04-69/25.09.20г., публикуван на 29.10.21г.;

Обявление за изменение към договор № 01-04-73/30.09.20г., публикуван на 29.10.21г.

Анекс към договор № 01-04-69/25.09.20г., публикуван на 6.12.2021г.

Обявление за изменение към договор № 01-04-69/25.09.20г., публикувано на 6.12.2021г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 13.04.22г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 28.04.22г.

Debug: ??x??