ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.18, АЛ.1, Т.12, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ.2, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ /ЗОП/, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ОТ ПРЕДАВАТЕЛНИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 40, ЗА НУЖДИТЕ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД”, РАЗДЕЛЕНА НА 5 /ПЕТ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, С УНИКАЛЕН НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА 01558-2016-0016

 Документацията  съдържа:

1.  Решение за откриване на процедурата №20/02.12.2016г.

2.   Обявление за обществената поръчка.

3.  Спецификация на необходимите количества „Детайли от предавателния механизъм ТД /редуктор в електрически локомотиви серия 40 от парка на ТПС на „БДЖ- Товарни превози” ЕООД” – Приложение № 1;

4.Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите възможности за изпълнение на пръчката – Приложение № 2;

5. Чертежи на детайли от предавателния механизъм ТД /редуктор в електрически локомотиви серия 40 – Приложение № 3;

6. Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертата за участие – Приложение № 4; 7. Образци нa документи 7.1. Опис на представените документи ­– Образец № 1; 7.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Стандартен образец намиращ се и на интернет адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 7.3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато е приложимо) –Образец № 2; 7.4. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.101, ал.11 от ЗОП – Образец № 3; 7.5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)– Образец № 4; 7.6. Техническо предложение – Образец № 5 7.7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 6; 7.8. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 7; 7.9. Ценово предложение – Образец № 8;

 7.10.Проект на договор – Образец № 9;

.....................................................................

Отговор № 02-08-1279/14.12.2016г. на основание чл.179, ал. 1 от ЗОП по предложение за промяна на документацията за участие в процедурата.

Протокол № 1/29.12.2016г., публикуван на 25.01.2017г.

Протокол № 2/06.02.2017г., публикуван на 10.02.2017г.

Съобщение, публикувано на 10.02.2017г.

Протокол № 3/15.02.2017г., публикуван на 01.03.2017г.

Протокол №4/09.03.2017г., публикуван на 12.04.2017г.

Решение №1/12.04.2017г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка, публикувано на 12.04.2017г.

Договор № 01-04-23/22.05.2017г., публикуван на 31.05.2017г.

Договор № 01-04-24/22.05.2017г., публикуван на 31.05.2017г.

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги, публикувано на 09.06.2017г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 11.01.2018г.

Debug: ??x??