Процедура на договаряне без обявление по ЗОП /отм./, с предмет: „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за 2016 година”, за втората година от действието на рамково споразумение № ОП-100/2015 г. от 04.12.2015 г. Процедурата е открита с Решение №19/25.08.2016г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД и е публикувана в РОП на АОП с УНП №01558-2016-0015.

  1. Решение № 19/25.08.2016 год. за откриване на процедурата, с ID №746332 в РОП на АОП;

  2. Покана за участие до "СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ" ЕООД;

  3. Покана за участие до "ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ" АД;

  4. Указания за подготовка на офертата за участие в процедурата и провеждане на договарянето  и образци;

  5. Проекто-договор с приложен „Списък на населените места, в които има правоимащ персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД”;

  6. Съобщение за отваряне на оферти, публикувано на 07.09.2016г.

  7. Доклад от работата на комисията по чл.92а, ал.5 от ЗОП, публикуван на 16.09.2016г.

  8. Решение №10/16.09.2016г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител, публикувано на 16.09.2016г.

  9. Договор № ОП-84/04.10.2016г. и приложенията към него

  10. Информация за освобождаване на гаранции

Debug: ??x??