С Решение № 20/10.11.2017 г. е открита процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преокомплектоване на 313 бр. колооси с нови колела Ø920 мм „несиметричен” тип и окомплектоване на 311 бр. оси с нови колела Ø920 мм „несиметричен” тип за товарни вагони, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”.

Документ:Дата на публикуване на документа:
Решение № 20/10.11.2017 г.13.11.2017 г.

Обявление за оповестяване на поръчката

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2017-0020

13.11.2017 г.

Документация:

Указания за подготовка на заявление за предварителен подбор и на първоначална оферта;

Общи технически условия ОТУ 2 11/ІV Колела за товарни и пътнически вагони - Приложения № 1;

Общи технически условия ОТУ 4 15/V Ремонт на колооси чрез преокомплектоване - Приложение № 2;

Проект на договор за обособена позиция № 1 - Приложения № 3.1;

Проект на договор за обособена позиция № 2 - Приложения № 3.2;

Образци на документи за заявлението за участие от Приложение № 4 до Приложение № 9б вкл.

Образци на документи за първоначалната оферта за участие от Приложение № 10 до Приложение № 13.2 вкл.

14.11.2017 г.

Протокол по чл.55, ал.1 от ППЗОП

Решение № 3/22.12.2017 г. от извършване на предварителен подбор

22.12.2017 г.:

Покана за предоставяне на пърночална оферта за участие в процедурата и провеждане на преговори

05.01.2018 г.
Съобщение, на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП30.03.2018 г.
Дклад на сн. чл.60 от ППЗОП с приложени протоколи17.04.2018 г.
Решение № 13/17.04.2018 г. за класиране и определяне на изпълнител17.04.2018 г.
Обявление за възложена поръчка31.05.2018 г.
Договор № 01-04-47/18.05.2018 г. с приложенията31.05.2018 г.
Договор № 01-04-48/18.05.2018 г. с приложенията

31.05.2018 г.

Обявление за приключил договор № 01-04-47/18.05.2018 г.25.07.2019 г.
Обявление за приключил договор № 01-04-47/18.05.2018 г.25.07.2019 г.

 

 

 

 

 

 

Debug: ??x??