С Решение № 8 от 31.03.2020 г. на Управителя и Прокуриста на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е открито публично състезание по ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуга по ползване на виртуална частна мрежа (VPN) и интернет достъп за период от една година”, за обособени позиции № 1 и № 2. УНП: 01558-2020-0008

  1. Решение № 8/31.03.2020 г. за откриване на процедура;
  2. Обявление за поръчка - комунални услуги;

Документация:

3. Указания за подготовка на оферта;

4. Техническа спецификация за възлагане на обособена позиция № 1 „Предоставяне на услуга по ползване на виртуална частна мрежа (VPN) и интернет достъп за период от една година“ -­ Приложение № 1.1;

5. Техническа спецификация за възлагане на обособена позиция № 2: „Предоставяне на интернет достъп за период от една година“ - Приложение № 1.2;

6. Образци, които се предоставят към офертата (Приложения №2.1, № 2.2, № 3.1, № 3.2, № 4 и № 5);

7.Проект на договор - Приложение № 6;

8. Образци на документи, които се предоставят от определения за изпълнител участник преди сключване на договор (Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 7 и Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) ­ Приложение № 8);

9. СЪОБЩЕНИЕ във връзка със Закона за измение на Закона за мерките и действията по време на извънъредно положение - публикувано на 16.04.2020г.

10. Решение № 1/23.04.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - публикувано на 23.04.2020г.

11.Информация по производство по обжалване, публикувано на 29.04.2020г.

10. Решение № 4/20.07.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Променен е срока за представяне на оферти и съответно датата за отваряне на офертите)- публикувано на 20.07.2020г.

Съобщение по чл.57, ал.4 от ППЗОП, публикувано на 04.08.2020 г.

Решение № 7/26.03.2021 г. за прекратяване на обществената поръчка, публикувано на 26.03.2021 г.

Обявление за прекратена поръчка,публикувано на 27.04.2021 г.

 

Debug: ??x??