С решение № 10/11.09.2018 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ- Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за двугодишен период”.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е 01558-2018-0010

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 02.10.2018 г., 16:45 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 03.10.2018 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

Решение № 10/11.09.2018 г. за откриване на процедура;

Обявление за поръчка - комунални услуги;

Документацията съдържа:

  1. Техническите изисквания и спецификации на мобилна телефонна услуга на възложителите – Приложение № 1;

  2. Методика за оценка на офертите – Приложение № 2;

  3. Списък на необходимия брой сим карти за разговори и за пренос на данни в корпоративната група на „БДЖ“ – Приложение № 3;

  4. Проект на договор - Приложение № 4;

  5. Условия за участие и указания към участниците за подготовка на офертата;

  6. Образци на документи, които се представят в офертата:

8.1.еЕЕДОП – Образец № 1;

8.2. Техническо предложение – Образец № 2;

8.3.Опис – Образец № 3;

8.4.Ценово предложение – Образец № 4;

8.5. Декларация в оригинал по чл.39, ал.3, т.1, б. „в” от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 5;

8.6. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „г” от ППЗОП за срока на валидност на офертата – Образец № 6;

8.7. Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП – Образец № 7;

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, която се представя преди сключване на договорите - Образец № 8;

Съобщение за оповестяване на ценовите предложения, публикувано на 04.10.2018 г.

Протокол по чл.181, ал. 4 от ЗОП с приложенията, публикуван на 30.10.2018 г.

Решение (№ 17/30.10.2018 г. за "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, № 1/30.10.2018 г. за "Холдинг БДЖ" ЕАД и № 28/30.10.2018 г. за "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД) за класиране на участниците и определяне на изпълнител, публикуван на 30.10.2018 г.

Договор № 01-04-110/2018 г. от 30.11.2018 г. между "БДЖ-Товарни превози" ЕООД и "А1 България" ЕАД, публикуван на 27.12.2018 г.

Договор № 309/2018 г. от 30.11.2018 г. между "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД и "А1 България" ЕАД, публикуван на 27.12.2018 г.

Договор № 120/2018 г. от 30.11.2018 г. между "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД и "А1 България" ЕАД, публикуван на 27.12.2018 г.

Приложения от № 1 до № 3 и № 4 към горепосочените договори, публикувани на 27.12.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 27.12.2018 г.

Обявление с ID: 1009740 за приключване на договор № 01-04-110/2018 от 30.11.2018 г., сключен между "БДЖ-Товарни превози" ЕООД и "А1 България" ЕАДпубликувано на 19.03.2021 г.

Обявление с ID: 1015945 за приключване на договор № 309/2018 от 30.11.2018 г. сключен между "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД и "А1 България" ЕАД - публикувано на 30.06.2021 г.

Обявление с ID: 1015942 за приключване на договор № 120/2018 от 30.11.2018 г., сключен между "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД и "А1 България" ЕАД - публикувано на 30.06.2021 г.

 

 

 

 

Debug: ??x??