С Решение № 26 / 22.12.2017г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД се откри процедура на договаряне с предварителна покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017 г.”.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2017-0026

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 22.01.2018 г., 16:45 часа.

Отваряне на офертите на публично заседание на 23.01.2018 г., в 11:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

1. Решение 26 / 22.12.2017г. за откриване на процедурата.

2. Обявление за поръчка - комунални услуги.

3.Документация за участие.

4.Протокол № 1 от 23.01.2018г., публикувано на 02.02.2018г.

5.Протокол № 2 от 15.02.2018г., публикувано на 26.02.2018г.

6. Протокол от 26.02.2018г. по чл. 55 ал. 1 от ППЗОП, публикувано на 26.02.2018г.

7. Решение № 1 / 26.02.2018г. за извършване на предварителен подбор, публикувано на 26.02.2018г.

8. Покана за представяне на първоначална оферта за участие в процедурата и провеждане на преговори до "РЕЛОК"  АД, публикувано на 09.03.2018г.

9. Покана за представяне на първоначална оферта за участие в процедурата и провеждане на преговори до "ЕКСПРЕС СЕРВИЗ" ООД, публикувано на 09.03.2018г.

10. Протокол 3 от 02.04.2018г., публикувано на 16.04.2018г.

11.Протокол от проведени преговори на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, публикувано на 16.04.2018г.

12. Доклад за работата на комисията, публикувано на 16.04.2018г.

13. Решение 12 / 16.04.2018г, публикувано на 16.04.2018г.

14.Договор № 01-04-50 / 28.05.2018г, публикувано на 25.06.2018г.

15. Обявление за възложена поръчка-комунални услуги - публикувано на 25.06.2018г.

16. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 02.09.2022г.

Debug: ??x??