С Решение № 13 / 04.10.2018г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за откриване на процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП с предмет: “Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-електрически локомотиви 06066 и 06094, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2018г. ”

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки ( РОП) към Агенцията за обществени поръчки ( АОП ) е 01558-2018-0013Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 05.11.2018г.. 16:45 часаОтваряне на офертите на публично заседание на 06.11.2018г.,11:00 часа, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3
 1. Решение № 13 от 04.10.2018г.
 2. Обявление за обществена поръчка - комунални услуги.
 3. Указания и изисквания към кандидатите за участие в процедурата.
 4. Технически условия за извършване на подемен ремонт на дизел-електрически локомотиви 06066 и 06094 - Приложение № 1.
 5. Минимални изисквания към кандидатите за доказване на технически възможности за изпълнение на обществена поръчка с предмет:"Извършване на подемен ремонт на дизел-електрически локомотиви 06066 и 06094" - Приложение № 2.
 6. Договор - проект - Приложение № 3.
 7. еЕЕДОП - Приложение № 4.
 8. Образци 1-7
 9. Разяснения изх. № 01-27-5-2/30.10.2018г., публикувано на 30.10.2018г.
 10. Протокол 1 от работата на комисията, публикувано на 18.12.2018г.
 11. Протокол 2 от работата на комисията, публикувано на 16.01.2019г.
 12. Протокол по чл. 55, ал. 1 от ППЗОП от 15.01.2019г., публикувано на 16.01.2019г.
 13. Решение № 1/16.01.2019г. за извършване на предварителен подбор, публикувано на 16.01.2019г.
 14. Съобщение до всички заинтересовани лица, публикувано на 11.02.2019г.
 15. Деловодна информация във връзка с получено уведомление от КЗК изх. № ИПИ 44 КЗК 138/2019, публикувано на 11.02.2019г.
 16. Решение № 2/12.03.2019г. за прекратяване на процедура на договаряне с предварителна покана, публикувано на 12.03.2019г.
 17. Обявление за прекратяване на процедура, публикувано на 11.04.2019г.
Debug: ??x??