Решение № 17/25.10.2018г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за откриване на процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП с предмет: “Основен ремонт на десет броя тягови трансформатори тип 2SL61/5063/47 за електрически локомотиви серии 43, 44 и 45, за нуждите н "БДЖ - Товарни превози" ЕООД.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки ( АОП ) е 01558-2018-0017

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 26.11.2018г.16:45 часа

Отваряне на офертите на публично заседание на 27.11.2018г.10:00 часа, гр.София, ул. "Иван Вазов"№ 3

 1. Решение № 17 / 25.10.2018г. за откриване на процедура.
 2. Обявление за поръчка - комунални услуги.
 3. Приложение № 1 – Технически спецификация/изисквания за извършване на „Основен ремонт на десет броя тягови трансформатори (ТТр) тип 2SL61/5063/47 за електрически локомотиви серии 43,44 и 45 за нуждите на „БДЖ Товарни превози” ЕООД.
 4. Приложение № 2 – Общи изисквания към тягови трансформатори (ТТр).
 5. Приложение № 3 – Извлечение от „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 и 45”.
 6. Приложение № 4 – Договор - проект.
 7. Приложение № 5 - Минимални изисквания към участниците в обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на десет броя тягови трансформатори тип 2SL61/5063/47 за електрически локомотиви серии 43,44 и 45“ за нуждите на  „БДЖ –Товарни превози ” ЕООД в период от две години.
 8. еЕЕДОП.
 9. Образци 1-7
 10. Указания за подготовка на заявление за предварителен подбор и на първоначална оферта.
 11. Протокол 1/27.11.2018г. от работата на комисията-публикувано на 30.11.2018г.
 12. Протокол 2/10.12.2018г. от работата на комисията - публикувано на 20.12.2018г.
 13. Протокол по чл 55, ал. 1 от ППЗОП от 18.12.2018г. - публикувано на 20.12.2018г.
 14. Решение № 4 от 20.12.2018 за предварителен подбор - публикувано на 20.12.2018г.
 15. Покана за представяне на първоначална оферта за участие в процедурата и провеждане на преговори - публикувано на 04.01.2019г.
 16. Протокол 3/22.01.2019г., публикувано на 19.02.2019г.
 17. Протокол на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП от 22.01.2019г. - публикувано на 19.02.2019г.
 18. Доклад за работа на комисията от 04.02.2019г. - публикувано на 19.02.2019г.
 19. Решение 5 от 19.02.2019г. за избор на изпълнител - публикувано на 19.02.2019г.
 20. Договор № 01-04-19/02.04.2019г, публикувано на 15.04.2019г.
 21. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 15.04.2019г
 22. Обявление за приключил договор, публикувано на 01.07.2021 г.
Debug: ??x??