С решение на № 14 / 30.08.2017г на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:„Ремонт на девет броя тягови електродвигатели на дизел-електрически локомотиви от серия 06-000 за период от една година”

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) е  01558-2017-0014

1. Решение № 14/30.08.2017г. за откриване на процедура

2. Обявление за поръчка - комунални услуги

3. Документация за участие

4. Приложение 1 - Технически изисквания

5. Приложение 2 - Минимални технически изисквания към участниците

6. Протокол 1/21.09.2017 г. от работата на комисията, публикувано на 29.09.2017 г. 

7. Съобщение за отваряне на ценови параметри, публикувано на 29.09.2017г.

8. Протокол 2/05.10.2017 г. от работата на комисията, публикувано на 11.10.2017г.

9. Протокол 3/09.10.2017 от работата на комисията, публикувано на 17.10.2017г. 

10. Доклад от 12.10.2017 от работата на комисията, публикувано на 17.10.2017г.

11. Решение № 10 от 17.10.2017г., публикувано на 17.10.2017г.

12. Договор № 01-04-100/24.11.2017г., публикувано на 13.12.2017г.

13. Обявление за възложена поръчка-комунални услуги, публикувано на 13.12.2017г.

14. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 07.06.2019г. 

Debug: ??x??